Kurzy Partizánske


.:Anglický jazyk Callanovu metódou:.

Jazykové úrovne:
Jazykové kurzy callanovou metódou ponúkame v rôznych jazykových úrovniach,

Ak si nie ste istý svojou jazykovou úrov?ou, u nás si môžete napísa?  zdarma vstupný test!,  ktorý Vám vyhodnotíme a ponúkneme najvhodnejší kurz práve pre Vás

Metodiky výu?by:

Výu?ba prebieha Callanovou metódou

Dni a ?as výu?by (pod?a dohody)

Intenzita výu?by: 2x týždenne / 2 x 50 min

D?žka kurzu: 30 vyu?ovacích hodín

Cena: 139€

Po?et študentov v skupine: 4 – 6

(Pri nižšom po?te osôb v skupine sa kurz otvorí avšak po vzájomnej dohode sa upraví cena alebo po?et hodín.)

U?ebný materiál nie je zahrnutý v cene (jednorázový poplatok za callan book 16€)

Zabezpe?ený pitný režim ZDARMA (káva, minerálky)

  • Ak sa chcete prihlási? na kurz kliknite tu
  • Informujte sa na ?ísle, 0911 444 880
  • email: info@aliz.sk

 


 .:  Jazykový kurz -Nemecký jazyk:.

Kurz je vhodný aj pre študentov maturitných ro?níkov.

Dni výu?by: pondelok – streda,  utorok – štvrtok

Cena kurzu: 139eur
D?žka kurzu: 30 vyu?ovacích hodín -(7,5 týžd?a)
Intenzita kurzu: 2 x 50min., 2 x týždenne (4 hod. týždenne)
Po?et študentov v skupine: max. 6
(Pri nižšom po?te osôb v skupine sa kurz otvorí avšak po vzájomnej dohode sa upraví cena alebo po?et hodín)

(v cene kurzu sú zahrnuté:  CD, certifikát)

Zabezpe?ený pitný režim ZDARMA (káva, ?aj, minerálky

  • Ak sa chcete prihlási? na zápis  kliknite tu
  • Informujte sa na ?ísle 0911 444 880
  • email: info@aliz.sk

.: Skupinový jazykový kurz „CALLAN FOR KIDS“ – anglický jazyk:.

jazykový kurz Callan for KIDS otvárame pod?a záujmu

D?žka kurzu  10 týžd?ov
Dni výu?by  štvrtok al.piatok
?as výu?by  15.00 – 16.50 hod
Intenzita výu?by  1 x 2 vyu?ovacie hodiny
Jazyková úrove? deti budú zaradené do skupín pod?a vstupného testu!
Po?et hodín 20vyu?ovacích hodín (1VH= 50min.)
Vyu?ovacia metóda Callan Method for Kids
Po?et študentov 4 – 6
Cena kurzu 86 €

Pre deti je pripravený pitný režim a malé ob?erstvenie ZDARMA

Detské kurzy CALLAN FOR KIDS otvoríme pod?a záujmu. Viac informácii tu.

Prihlási? sa môžete  TU

Viac informácii na ?ísle 0911 444 880

e-mail: info@aliz.sk


.:JAZYKOVÉ KURZY PRE MATURANTOV:.

Kurzy pre maturantov sa skladajú z dvoch vyu?ovacích hodín, kde prvá hodina je vyu?ovaná Callanovou metódou, ktorá vás pohotovo pripraví a zbaví strachu rozpráva? a vyjadrova? sa v anglickom jazyku. Druhá hodina je venovaná gramatike, potrebnej slovnej zásobe a samostatným maturitným témam.

Na hodinách sa oboznámite so všetkými maturitnými témami a nau?íte sa ako sa k nim vyjadri?. Nau?íte sa všetku potrebnú gramatiku, osvojíte si techniku ?ítania i po?úvania s porozumením.

Špecializované prípravné kurzy pre maturantov sa otvárajú pod?a záujmu!

Intenzita kurzu: 1x alebo 2x do týžd?a / 2 vyu?ovacie hodiny

Termín za?iatku: september 2018

Po?et hodín: 22 vyu?ovacích hodín (VH trvá 50 minút)

Úrove?: B1/B2

Cena: 96€

V kurze je možné pokra?ova? aj na?alej.

Ak je ste minimálne 3 – 4 a chceli by ste vytvori? jednu skupinu v konkrétnom ?ase a d?och,  ktoré si s nami dohodnete, sme tu pre Vás.

Informujte sa  priamo TU alebo na tel.?isle  0911 444880

Naši lektori sami cestovali a dlhodobo žili alebo pôsobili v Anglicku, USA, Kanade a iných anglicky hovoriacich krajinách. Majú reálne skúsenosti s angli?tinou a dôsledne pripravia aj Vás na maturitné skúšky!

Cena kurzu pre 22 vyu?ovacích hod. – 96€ (cena je platná pri po?te 4 študentov)

PRIHLÁŠKA NA KURZ