Obchodná angličtina

Systém výu?by

Pri výu?be je kladený dôraz hlavne na komunikáciu a na rozšírenie slovnej zásoby používanej v obchodnom styku. Cie?om je nau?i? študentov pohotovo reagova? v praktických pracovných situáciách,  zlepšenie zru?ností vo verbálnej a písomnej komunikácii a taktiež vyjednávacie zru?nosti. Sú?as?ou kurzu sú preto simulácie meetingov, rokovaní, prezentácií. Výu?ba prebieha v malých skupinách od 6 do 8 študentov konverza?nou formou.

U?ebné materiály

Pre výu?bu obchodnej angli?tiny používame sadu kníh Market Leader,  ktoré sú považované za jedny z najlepších v danej oblasti.

Požadovaná jazyková úrove?

Z dôvodu odbornej terminológie a náro?nosti obchodnej angli?tiny,  je kurz vhodný pre študentov so znalos?ou angli?tiny minimálne na úrovni – mierne pokro?ilý. Zaradenie prebieha na základe testu,  ktorý je sú?as?ou prihlášky a taktiež na základe ústneho testovania,  ktoré je sú?as?ou ukážkovej hodiny.

Business English ponúkame v nasledovných úrovniach:

  • Elementary
  • Pre – Intermediate
  • Intermediate
  • Upper Intermediate

Lektori

Lektori jazykovej školy Aliz sú profesionálne vyškolení a majú bohaté skúsenosti s výu?bou angli?tiny. Hodiny prebiehajú dynamicky a lektori starostlivo zaznamenávajú výsledky a napredovanie študentov prostredníctvom progress testov. S výu?bou Business English máme bohaté skúsenosti a vyu?ujeme ju vo viacerých spolo?nostiach.

?o budete vedie? po jeho ukon?ení?

 

  • predstavi? seba a iných
  • hovori? o svojej práci,  podmienkach v nej
  • telefonicky rieši? problémy,  s?ažnosti,  necha? odkaz na záznamníku
  • pozva? niekoho na pracovnú ve?eru,  objedna? a plati? v reštaurácii,  zarezervova? ubytovanie
  • dohodnú? termín stretnutia,  ospravedlni? svoju neú?as?
  • hovori? o firemnej kultúre
  • vies? alebo absolvova? pracovný pohovor

prezentova?

  • produkt
  • svoju spolo?nos? (resp. investi?ný plán,  ekonomický profil…)

rokova?

  • o riešení problémovej situácie (resp. o finan?ných podmienkach)
  • o riešení konfliktu…

vies?

  • meeting
  • alebo sa ho zú?astni?

diskutova?

  • v pracovnej skupine: (napr. o pripravovanej konferencii)
  • o marketingových stratégiách
  • o plánoch do budúcnosti
  • o efektivite práce
  • o vhodnej lokalite pre firmu,  podnik

 

napísa?

  • e – mail,  list,  memo,  fax,  správu,  odkaz

 

Kladie sa dôraz hlavne na komunikáciu,  na schopnos? aktívne používa? slovnú zásobu. Cie?om je,  aby absolvent vedel pohotovo reagova? v praktických pracovných situáciách. Sú?as?ou kurzu sú simulácie meetingov,  rokovaní,  prezentácií. Zav?šením každej lekcie je prípadová štúdia,  ktorá dáva študentovi príležitos? aplikova? nové poznatky. Gramatika je vyu?ovaná vždy ako sú?as? komunikácie,  jej zmyslom je zlepši? správnos? používanej re?i. Rozvíja schopnos? porozumenia re?i rodených hovorcov hovoriacich prirodzenou rýchlos?ou po?úvaním CD. Zlepšuje porozumenie autentickému textu,  ?lánky v u?ebnici sú prebraté z The Financial Times. Pomáha osvoji? si formálny písomný prejav. Písanie je niekedy vyústením komunika?ných aktivít