Obchodná angličtina

Systém výučby

Pri výučbe je kladený dôraz hlavne na komunikáciu a na rozšírenie slovnej zásoby používanej v obchodnom styku. Cieľom je naučiť študentov pohotovo reagovať v praktických pracovných situáciách,  zlepšenie zručností vo verbálnej a písomnej komunikácii a taktiež vyjednávacie zručnosti. Súčasťou kurzu sú preto simulácie meetingov, rokovaní, prezentácií. Výučba prebieha v malých skupinách od 6 do 8 študentov konverzačnou formou.

Učebné materiály

Pre výučbu obchodnej angličtiny používame sadu kníh Market Leader,  ktoré sú považované za jedny z najlepších v danej oblasti.

Požadovaná jazyková úroveň

Z dôvodu odbornej terminológie a náročnosti obchodnej angličtiny,  je kurz vhodný pre študentov so znalosťou angličtiny minimálne na úrovni – mierne pokročilý. Zaradenie prebieha na základe testu,  ktorý je súčasťou prihlášky a taktiež na základe ústneho testovania,  ktoré je súčasťou ukážkovej hodiny.

Business English ponúkame v nasledovných úrovniach:

  • Elementary
  • Pre – Intermediate
  • Intermediate
  • Upper Intermediate

Lektori

Lektori jazykovej školy Aliz sú profesionálne vyškolení a majú bohaté skúsenosti s výučbou angličtiny. Hodiny prebiehajú dynamicky a lektori starostlivo zaznamenávajú výsledky a napredovanie študentov prostredníctvom progress testov. S výučbou Business English máme bohaté skúsenosti a vyučujeme ju vo viacerých spoločnostiach.

Čo budete vedieť po jeho ukončení?

 

  • predstaviť seba a iných
  • hovoriť o svojej práci,  podmienkach v nej
  • telefonicky riešiť problémy,  sťažnosti,  nechať odkaz na záznamníku
  • pozvať niekoho na pracovnú večeru,  objednať a platiť v reštaurácii,  zarezervovať ubytovanie
  • dohodnúť termín stretnutia,  ospravedlniť svoju neúčasť
  • hovoriť o firemnej kultúre
  • viesť alebo absolvovať pracovný pohovor

prezentovať

  • produkt
  • svoju spoločnosť (resp. investičný plán,  ekonomický profil…)

rokovať

  • o riešení problémovej situácie (resp. o finančných podmienkach)
  • o riešení konfliktu…

viesť

  • meeting
  • alebo sa ho zúčastniť

diskutovať

  • v pracovnej skupine: (napr. o pripravovanej konferencii)
  • o marketingových stratégiách
  • o plánoch do budúcnosti
  • o efektivite práce
  • o vhodnej lokalite pre firmu,  podnik

 

napísať

  • e – mail,  list,  memo,  fax,  správu,  odkaz

 

Kladie sa dôraz hlavne na komunikáciu,  na schopnosť aktívne používať slovnú zásobu. Cieľom je,  aby absolvent vedel pohotovo reagovať v praktických pracovných situáciách. Súčasťou kurzu sú simulácie meetingov,  rokovaní,  prezentácií. Zavŕšením každej lekcie je prípadová štúdia,  ktorá dáva študentovi príležitosť aplikovať nové poznatky. Gramatika je vyučovaná vždy ako súčasť komunikácie,  jej zmyslom je zlepšiť správnosť používanej reči. Rozvíja schopnosť porozumenia reči rodených hovorcov hovoriacich prirodzenou rýchlosťou počúvaním CD. Zlepšuje porozumenie autentickému textu,  články v učebnici sú prebraté z The Financial Times. Pomáha osvojiť si formálny písomný prejav. Písanie je niekedy vyústením komunikačných aktivít